Check uw pagina

 • Check of uw startbewijs nog vrij is...

Inloggen

 • Gebruikersnaam

  Wachtwoord

 

 • Algemene voorwaarden van Startbewijs


  Algemene Voorwaarden StartBewijs

  Welkom bij StartBewijs! Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van StartBewijs gaat u accoord met onze algemene voorwaarden.

  De StartBewijs website is een informatie en communicatie platform, waar iedereen terecht kan voor het vinden van interessante (verwijzingen naar) informatie. Tevens kan men er terecht voor het al dan niet publiekelijk beschikbaar stellen van (verwijzingen naar) informatie. Verder zijn er ondere andere diverse mogelijkheden beschikbaar om te communiceren met andere bezoekers.

  Onze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om StartBewijs goed te kunnen laten functioneren en voor iedereen beschikbaar te maken cq te houden.

  Algemeen
  De Algemene Voorwaarden bestaan uit dit document inclusief de onlosmakelijk daaraan gekoppelde documenten, zoals vermeld in deze Algemene voorwaarden. Waar verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden, wordt het geheel van alle voorwaarden en verklaringen bedoeld.

  Deze algemene voorwaarden, vermeld op StartBewijs, vormen de hele overeenkomst tussen StartBewijs en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

  Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

  Indien een van deze voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

  StartBewijs is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derden.

  Privacy verklaring
  Aan deze Algemene Voorwaarden is onlosmakelijk een Privacy verklaring gekoppeld. De Privacy verklaring is van toepassing voor elke gebruiker van de StartBewijs website.

  Klik hier voor het betreffende document.

  Paginabeheer Voorwaarden
  Aan deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk de Paginabeheer Voorwaarden gekoppeld. De Paginabeheer Voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van de StartBewijs website die 1 of meerdere paginas beheren.

  Klik hier voor het betreffende document.

  Verwijzingen naar websites of diensten van derden
  De site van StartBewijs bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. StartBewijs heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de voorwaarden en (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener.

  Gebruik van de (inhoud van) de website van StartBewijs
  Het is u niet toegestaan de website van StartBewijs of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (een gedeelte van) de inhoud van de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van StartBewijs, (een gedeelte van) de inhoud van de website op te vragen en te hergebruiken c.q. op enigerlei wijze te verspreiden.

  Voor persoonlijk gebruik en/of voor nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke online media) is het gebruik van informatie dat beschikbaar wordt gesteld middels RSS feeds door StartBewijs wel toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StartBewijs.

  Uw Informatie en uw handelen
  Onder "Uw Informatie" wordt verstaan alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft waaronder uw inschrijvingsgegevens, alle informatie op de door u beheerde startpagina(s), uw boodschappen op de prikborden of enig andere informatie die u plaatst op de StartBewijs website. Onder "Uw informatie" vallen ook de reclame uitingen, al dan niet van uw partners/adverteerders, die op uw pagina worden weergegeven. U alleen bent verantwoordelijk voor "Uw Informatie". Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van "Uw Informatie".

  Uw Informatie en al uw handelingen mogen niet:
  - u mag niet inline linken naar een foto of filmpje embedden zonder toestemming van de rechthebbende daarvan en van de site-eigenaar;
  - onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
  - beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
  - inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
  - frauduleus zijn of te relateren zijn aan nagemaakte of gestolen objecten;
  - een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
  - obsceen zijn, ongepast of (verwijzingen naar) kinderpornografie bevatten;
  - aansprakelijkheid voor StartBewijs teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers;
  - computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken zijn die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beÔnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
  - ervoor zorgen dat de StartBewijs website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiŽnt functioneert of zo wordt beÔnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.

  Handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden
  Indien u constateert dat er op StartBewijs door wie dan ook gehandeld wordt in strijd met de Algemene Voorwaarden, dan word u geacht dit per ommegaande te melden middels een email aan de servicedesk.

  StartBewijs behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van StartBewijs in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van StartBewijs, onverminderd het recht van StartBewijs om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

  Geen garantie
  StartBewijs geeft geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van de StartBewijs website. Het functioneren van onze website kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op u van toepassing zijn.

  Beperking van aansprakelijkheid
  StartBewijs en haar leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.

  De aansprakelijkheid van StartBewijs en haar leveranciers, jegens u of gelijk welke derden, ongeacht de omstandigheden, is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totaal van de bedragen die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of (b) 25 EUR.

  Vrijwaring
  U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval onze managers, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

  StartBewijs; wie en waar?
  StartBewijs is eigendom van:
  Internet Products Service

  U kunt online contact opnemen per email via de servicedesk. Het emailadres is info@startbewijs.nl

  Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

  Kennisgeving
  Wij behouden ons de mogelijkheid voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Alle wijzigingen aangebracht aan deze Algemene Voorwaarden worden van kracht na afloop van dertig (30) dagen nadat ze online werden gezet en nadat een email werd gestuurd naar de gebruikers die daarom vroegen. Wij geven u die dertig (30) dagen om u in staat te stellen om in voorkomend geval StartBewijs ervan op de hoogte te brengen dat u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. In dat geval zal de door de deze Algemene Voorwaarde gevormde overeenkomst, alsook uw recht om gebruik te maken van onze diensten, na afloop van deze periode van 30 dagen eindigen.

  Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met StartBewijs via het contactformulier.

  Paginabeheer Voorwaarden
  Inleiding
  Deze Paginabeheer Voorwaarden zijn op u en StartBewijs van toepassing in het geval u zich heeft aangemeld als webmaster bij StartBewijs. Iedereen die 1 of meerdere startpagina's beheert bij StartBewijs wordt aangeduid als webmaster.

  Deze Paginabeheer Voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de algemene voorwaarden van StartBewijs.

  De Paginabeheer Voorwaarden zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat het platform StartBewijs voor een ieder goed en succesvol functioneert. De Paginabeheer Voorwaarden maken duidelijk wat er wel en niet verwacht wordt van de betrokkenen. Als iedereen zich aan de voorwaarden houdt, dan is succes gegarandeerd!!

  Aanmelden als webmaster
  Zodra uw aanmelding voor het beheren van een pagina met succes afgerond is, bent u webmaster en heeft u een startpagina in beheer. Het is van belang dat u ervoor zorgt dat uw startpagina ten alle tijde de juiste instellingen heeft bij de opties "Soort startpagina" en "18+ startpagina", en dat uw startpagina in de juiste categorie(n) is ingedeeld.

  De instelling "Soort startpagina" kent drie mogelijke waarden: Publieke startpagina, Persoonlijke startpagina en Groeps startpagina. Als u Publieke startpagina selecteert, dan geeft u aan een startpagina te willen maken om die beschikbaar te stellen aan alle bezoekers van startbewijs. Als u kiest voor een Persoonlijke of Groeps startpagina, dan geeft u aan een startpagina te willen maken voor persoonlijk gebruik danwel voor gebruik van een 'bepaalde' gebruikersgroep.

  De instelling "18+ startpagina" kent eveneens twee waarden: Ja en Nee. Als u Ja invult dan betekent dit dat uw pagina content bevat (direct of middels verwijzingen) dat niet geschikt is voor personen onder de 18 jaar. Voorbeelden hiervan zijn kansspelen en sex. Als u Nee invult, dan is uw pagina geschikt voor minderjarigen.

  Voorwaarden "Publieke startpagina"
  Indien u 1 of meerdere publieke startpaginas beheert, dan gelden de volgende specifieke voorwaarden:

  Er wordt van u verwacht dat u uw best doet om een kwalitatief goede pagina te maken, dat u het beheer zorgvuldig uitvoert en dat u bovendien zorg draagt voor promotie van uw startpagina. Deze drie onderwerpen verdienen in feite continu aandacht van u. Het een kan niet zonder het ander. Bovendien is de kwaliteit (en dit geldt ook voor het beheer en de promotie) van uw startpagina medebepalend voor de kwaliteit van StartBewijs als geheel. Het streven naar een succesvol StartBewijs kan alleen goed uitpakken als alle betrokken zich hiervoor inzetten. Samen maken we er iets moois van!

  Uw startpagina kunt u indelen in maximaal 3 categorieen. Zorg ervoor dat u minimaal 1 categorie instelt. Maak een zorgvuldige afweging bij elke categorie selectie. Door de juiste categorieen te selecteren verbetert u de vindbaarheid en duidelijkheid van de navigatie mogelijkheden van StartBewijs. Hierdoor zullen de bezoekers makkelijker en beter in staat zijn relevante informatie te vinden. Als u uw startpagina indeeld in categorien die niet logisch zijn, dan maakt u het moeilijker voor de bezoekers om uw of andere startpaginas te vinden. Zorgen voor een juiste categorisering en correcte instellingen voor "Publieke startpagina" en "18+ startpagina" is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg.

  Na uw aanmelding dient u binnen 1 week minimaal enkele links te hebben opgenomen op uw startpagina. Op deze manier kunnen wij waarnemen dat u daadwerkelijk van plan bent om werk te maken van uw startpagina.

  Binnen 1 maand na aanmelding dient uw startpagina minimaal 10 linkblokken met ieder minimaal 5 links te bevatten.

  Binnen 2 maanden na aanmelding dient uw startpagina in totaal minimaal 100 links te bevatten. Dit aantal is gebaseerd op onze ervaring dat pagina's minimaal 100 links nodig hebben om 'interessante' content te kunnen bieden aan de bezoekers.

  Onderdeel van de kwaliteitszorg is ook het kiezen van de juiste titels voor de linkblokken. Ook te weinig of te veel linkblokken is niet aan te raden. Verder dient er een link omschrijving gekozen te worden die logisch is en zoveel mogelijk de lading dekt van de website waarnaar de link verwijst. Zorg middels een juiste formulering van de linkomschrijving, dat de website zo goed als mogelijk aansluit bij de verwachting van de bezoeker.

  Bezoekers van StartBewijs hebben diverse mogelijkheden om feedback te geven. Deze feedback kan gaan over de algemene indrukken van StartBewijs, of over ervaringen die opgedaan zijn op specifieke startpaginas. Deze feedback is erg belangrijk voor het streven naar kwaliteit. Middels analyses op de feedback van gebruikers kunnen we namelijk goed vaststellen wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

  De feedback die direct gericht is aan u als webmaster van 1 of meerdere paginas, dient u te lezen en professioneel te verwerken. Dat wil o.a. zeggen tijdig reageren op openstaande vragen, opmerkingen of suggesties. Verder is het van belang dat u correct en beleefd taalgebruik hanteert.

  U dient uiterlijk 1x per maand in te loggen als webmaster om eventuele webmaster berichten te lezen en om uw pagina up-to-date te houden.

  De informatie en de links op de startpagina moeten absoluut objectief worden gekozen. De objectief gekozen inhoud van de pagina zal bijdragen aan een positieve waardering van bezoekers. Het is zeer zeker niet de bedoeling dat u de startpagina gebruikt om uw eigen websites te promoten.

  U wordt geacht om uw startpagina te promoten. In de webmasters area worden u hiervoor diverse handreikingen gedaan. Naarmate u effectiever bent in de promotie van uw pagina, des te groter de kans dat u kunt rekenen op een groeiend aantal bezoekers op uw startpagina.

  Wilt u stoppen met uw pagina: geen probleem! Laat ons weten dat u stopt, dan kan eventueel iemand anders het beheer van uw pagina overnemen. Stuur hiertoe een bericht naar de servicedesk.

  Tenslotte HEEL BELANGRIJK: Bij startbewijs.nl rekenen we op de enthousiaste inzet van alle webmasters Ö het succes zal niet vanzelf komen!!

  Voorwaarden 'Niet publieke startpagina'
  Indien uw startpagina een 'persoonlijke startpagina' of een "groeps startpagina" betreft dan gelden de volgende specifieke voorwaarden:

  Na uw aanmelding dient u binnen 1 week minimaal enkele links te hebben opgenomen op uw startpagina. Op deze manier kunnen wij waarnemen dat u daadwerkelijk van plan bent om werk te maken van uw startpagina.

  Wilt u stoppen met uw pagina: geen probleem! Laat u het ons weten dat u stopt? Dan kunnen we uw pagina verwijderen.

  Geld verdienen met uw startpagina
  U heeft de mogelijkheid om inkomsten te genereren met uw pagina. De meest voor de hand liggende methode is het genereren van reclame inkomsten. U kunt gebruik maken van de banner positie rechtsbovenaan de startpagina. Verder kunt u een beperkt aantal commerciŽle tekstlinks opnemen op uw pagina.

  Zorg ervoor dat de advertenties zo goed mogelijk aansluiten bij het onderwerp van uw startpagina, en dat er geen 18+ advertenties op uw startpagina verschijnen indien uw startpagina geen 18+ pagina is.

  In de webmasters area worden u diverse handreikingen gedaan omtrent hoe te werk te gaan om advertenties op uw pagina te krijgen.

  Overdracht startpagina beheer
  Een startpagina kan om verschillende redenen beschikbaar komen voor overdracht aan een nieuwe webmaster. Een reden is dat een webmaster heeft aangegeven te willen stoppen met het beheren van een startpagina. Een andere reden is dat het beheer niet plaatsvond conform de voorwaarden.

  Indien u geinteresseerd bent het beheer over te nemen van een startpagina, stuurt u dan een bericht aan de servicedesk. Motiveer in uw bericht op basis van welke gronden u denkt aanspraak te kunnen doen op de betreffende startpagina.

  Domeinnamen
  StartBewijs is eigenaar van de domeinnaam www.startbewijs.nl inclusief alle subdomein namen.

  StartBewijs behoudt zich het recht voor elk subdomein te gebruiken voor toepassing door StartBewijs zelf. Indien een door u aangevraagde subdomeinnaam wordt gebruikt door StartBewijs, dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld. Overleg is mogelijk over een nieuwe subdomeinnaam.

  Aansprakelijkheid
  U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat betreft alle door u ingevoerde gegevens, inclusief de gegevens die door uw partners/adverteerders op uw startpagina geplaatst worden. Mocht uw informatie niet passen binnen de hiervoor geldende beperkingen zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden van StartBewijs, dan behoudt StartBewijs zich het recht voor uw startpagina te wijzigen, te deactiveren ofwel te verwijderen.

  Startbewijs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van startpagina's die door een webmaster gemaakt zijn.

  Beperkingen
  Elke webmaster kan max 3 paginas beheren.

  Het is niet toegestaan om erotische banner(s)/advertenties te plaatsen op uw startpagina als voor uw startpagina de ingevulde waarde voor de 18+ instelling Nee is.

  Het is niet toegestaan om kansspel banner(s)/advertenties te plaatsen op uw startpagina als voor uw startpagina de ingevulde waarde voor de 18+ instelling Nee is.

  Het is niet toegestaan om obscene informatie te tonen op uw startpagina, zelfs niet indien de ingevulde waarde voor uw startpagina voor de 18+ instelling Ja is.

  Het is verboden om gebruik te maken van zgn. autohits op uw startpagina (bijv. in popups) om zo kunstmatig uw bezoekersaantallen te verhogen.

  Het is webmasters niet toegestaan om SPAM te versturen.

  Het is niemand toegestaan om een startpagina en bijbehorende subdomeinnaam te verhandelen.

  Maatregelen
  StartBewijs behoudt zich het recht voor maatregelen te treffen indien de webmaster zich niet houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in onze Algemene Voorwaarden en/of deze Paginabeheer Voorwaarden.

  De mogelijke maatregelen omvatten onder meer:
  - Het deactiveren / verwijderen van een startpagina.
  - Het aanpassen van de inhoud van een startpagina.
  - Het aanpassen van de layout van een startpagina.
  - Het deactiveren / verwijderen van uw account gegevens.
  - Het beheer uit handen nemen van de webmaster en eventueel overdragen aan een andere webmaster.
  - Het stellen van aanvullende eisen aan de webmaster.

  Getracht zal worden passende maatregelen te treffen bij geconstateerde situaties. Indien de situatie daarom vraagt zal StartBewijs in overleg treden met de webmaster. StartBewijs heeft het recht om aanvullende maatregelen te doen gelden.

  Wanneer de webmaster van een startpagina meer dan 60 dagen niet is ingelogd, worden er op de betreffende startpagina(s) geen afbeeldingen meer getoond.

  Wanneer een webmaster meer dan 60 dagen niet is ingelogd en u heeft minder dan 100 links, dan wordt uw startpagina voorzien van "opvulkolommen".

  Startbewijs heeft het recht zonder opgaaf van redenen een startpagina te verwijderen.

  Aanvullende vragen?
  StartBewijs wil duidelijk zijn over wat wel en niet kan op de website, om zodoende de kwaliteit van de content en het functioneren van StartBewijs website voor alle gebruikers te optimaliseren. Deze Paginabeheer Voorwaarden willen daar een bijdrage aan leveren. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u altijd een bericht sturen aan onze servicedesk.

  Wijzigen van de Paginabeheer Voorwaarden
  StartBewijs houdt zich het recht voor deze Paginabeheer Voorwaarden aan te passen, waarbij geldigheid en kennisgeving geregeld is conform de formulering t.a.v. Kennisgeving in de Algemene Voorwaarden.

  Privacy verklaring
  Inleiding
  Het is mogelijk dat StartBewijs bij het aanbieden van diensten informatie van u als StartBewijs gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als persoonsgegevens). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

  Deze privacy verklaring is een onlosmakelijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden van StartBewijs.

  Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
  Uitgangspunt van StartBewijs is dat u niet verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken aan StartBewijs of haar partners. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal StartBewijs diensten (bijvoorbeeld het zoeken van informatie op de StartBewijs website) is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt StartBewijs wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan StartBewijs verstrekt.

  Omgaan met persoonsgegevens
  StartBewijs kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld om gegevens over interesses van u als StartBewijs gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij StartBewijs bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat StartBewijs uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van StartBewijs gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

  Het spreekt voor zich dat StartBewijs zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. StartBewijs verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt StartBewijs de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat StartBewijs de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan StartBewijs vermoedt dat het uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming heeft gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan StartBewijs, nadat u uw toestemming heeft gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen uw interesseprofiel valt.

  Als u via de websites van StartBewijs gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van StartBewijs gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

  Het is mogelijk dat StartBewijs op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. StartBewijs zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. StartBewijs kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de StartBewijs -diensten of om de rechten van StartBewijs te beschermen.

  Indien StartBewijs redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

  Wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens
  Wij bieden u de mogelijkheid om automatisch informatie die u ons geeft zelf te raadplegen en te wijzigen door op de site in te loggen en de nieuwe informatie zelf op te geven danwel aan te passen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens in principe niet op uw verzoek aanpassen omdat het moeilijk is om uw account manueel te verifiŽren. U kan de persoonsgegevens die bij ons bekend zouden kunnen zijn (zoals: uw gebruikersnaam, wachtwoord, contactgegevens, financiŽle gegevens, postadres en berichtgevingsvoorkeuren) wijzigen door in te loggen in StartBewijs. In geval van wijzigingen of onjuistheden moet u uw gegevens onmiddellijk bijwerken. In het geval u niet beschikt over een account bij StartBewijs, dan kunt u niet inloggen. In dit geval heeft StartBewijs uw persoonsgegevens ook niet vastgelegd in onze database.

  Beheer
  StartBewijs is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt StartBewijs back-ups van bijvoorbeeld de databases. De back-ups gebruikt StartBewijs uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. StartBewijs analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

  Beveiliging
  Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. StartBewijs wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden passen wij verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen of buiten de onderneming. Wees u er echter van bewust dat volmaakte veiligheid op het internet niet bestaat.

  Onderdeel van de veiligheidsmaatregelen is het vastleggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van StartBewijs. Ook wordt gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de StartBewijs computers.

  Aanvullende vragen?
  StartBewijs wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop StartBewijs met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan onze servicedesk.

  Wijzigen van de privacyverklaring
  StartBewijs houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, waarbij geldigheid en kennisgeving geregeld is conform de formulering t.a.v. Kennisgeving in de Algemene Voorwaarden. 

Overzicht